header
שורת הנופלים
שורת הנופלים
1187 לוחמי פלמ"ח נפלו במלחמת העצמאות ובמאבק להקמת המדינה. עמותת דור הפלמ"ח רואה בהנצחת זכרם ובסיפור חייהם יעד מרכזי בפעולתה. אנשי הפלמ"ח רואים עצמם מחוייבים בהנצחת זכר הנופלים ובהעברת מורשתם לדורות ההמשך.
לכל אחד מחללי הפלמ"ח בימים שלפני קום המדינה ובמלחמת עצמאות נכתבו קורות חיים, אותם ניתן לקרוא במדור זה, לצד מידע נוסף כתמונות וקטעים מעזבונם. הדפים האישיים מקושרים לקרבות בהם נפלו, למקום הנפילה, ליחידה, להכשרה אליהם השתייכו.
בחדר ההנצחה קיימת מגירה לכול נופל ובה ניתן לראות מידע אודותיהם: קלסר אישי-משפחתי, חוברות זכרון, תמונות, מכתבים, הספדים, חפצים, ספרים וחומרים נילווים.

לשורת הנופלים