header
חדר הנופלים
חדר הנופלים נמצא בסמוך לספריית הבית ולארכיון הפלמ"ח. בחדר מאורגנות מגירות אישיות לכול נופל המכילות קלסר עם מידע על הנופל ועל מקום נפילתו. בנוסף מכילות המגירות תמונות, מסמכים, מכתבים, חוברות זיכרון, חפצים של הנופלים השונים אשר נמסרו על ידי בני המשפחות. בחדר הנופלים הותקנה מערכת "גלעד" ממוחשבת עם פרטי הנופלים, תמונותיהם, היחידות והקרבות בהם נפלו. על אחד מקירות החדר הוקם פסל מיוחד לזכר הנופלים ובו חקוקות מילות הנצחה מאת המשורר חיים גורי, לצד נר זיכרון מיוחד.
חדר הנופלים משמש עבור בני המשפחות השכולות, מבקרים, בני נוער, חיילים ומתקיימות בו פעילויות הדרכה שונות. בחדר מוצבות כורסאות לנוחיות המבקרים, ספר אורחים. החדר מעוצב באופן מיוחד לשמירת קדושת החללים ולציון זכרם לעד.