header
תצוגת "מסע פלמ"ח"
הפלמ"ח - פלוגות המחץ של ארגון ה"הגנה" - הוקם בשנת 1941, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, עקב התגברות החשש מפלישת הכוחות הגרמניים לארץ-ישראל. הפלמ"ח, צבא מתנדבים מבני הנוער בארץ, היה לכוח הצבאי הסדיר של ארגון ה"הגנה".

בתום מלחמת העולם, הופנו מאמצי הפלמ"ח למאבק בשלטון המנדט הבריטי ולפעולות ההצלה וההעפלה של ניצולי השואה לארץ-ישראל. גולת הכותרת בפעילותו של הפלמ"ח, היתה המאבק על עצמאותה של מדינת ישראל בעת מלחמת העצמאות, שבה נטל הפלמ"ח חלק מרכזי.
מקרב 12 חטיבות ארגון ה"הגנה", שלוש היו חטיבות פלמ"ח, שהיוו את חוד החנית במלחמת העצמאות ובהקמת צבא הגנה לישראל. הפלמ"ח נבנה מראשיתו ככוח צבאי מקצועי שהצמיח מתוכו מחשבה צבאית וערכים, שהיו בין אבני הבניין של צה"ל. תנאי הקמתו ודרכי קיומו של הפלמ"ח בימים שקדמו לעצמאות ישראל, גיבשו אותו לכלל גוף חברתי וחלוצי. בסיסי הפלמ"ח היו בקיבוצים והמתגייסים עסקו באימונים צבאיים בצד העבודה במשק.
החיים בצוותא של נערים ונערות צעירים במחנות אוהלים - הרחק מבית ומלימודים - הולידו קבוצה מגובשת חברתית ורעיונית. בבסיסי הפלמ"ח צמחו לוחמים, ולצידם המשוררים הבולטים של זמנם, אנשי תיאטרון, ספרות, שירה וזמר. בין אוהלי הפלמ"ח צמחה ישראליות חדשה, שהתבטאה בסגנון דיבור, קירבה נפשית ודרך חיים. את סיפור הריעות, המאבק האישי, המיית הלב הצעיר למול המאורעות ההיסטוריים, מעביר מוזיאון הפלמ"ח למצטרפים ל"מסע".

התצוגה בנויה בסדר כרונולוגי והמעבר מתמונה לתמונה מסמן מעבר של שנה בזמן. הסיור נפתח ומסתיים באולם הנצחה לזכר 1187 חללי הפלמ"ח.

על רקע רחוב תל-אביבי בתחילת שנות הארבעים, מתוארים האירועים והאווירה בארץ, שהביאו להקמת הפלמ"ח. התמונה הבאה, המתרחשת בחורשה שבה נאספים לראשונה חברי הקבוצה, ממחישה את הסיפור. אנשי הקבוצה הם צעירים שהתגייסו לפלמ"ח, ואותם מלווה המבקר במהלך ה"מסע".
לאחר הגיוס, מגיעים חברי הקבוצה למחנה אימונים. בצד עבודתם בקיבוץ, הם עוברים גם אימונים צבאיים.
עם סיום מלחמת העולם השנייה, מופנים מאמצי הפלמ"ח למאבק נגד השלטון הבריטי ולהעלאת ניצולי השואה לארץ. התצוגה פותחת בתיאור המבצעים הצבאיים נגד הבריטים במסגרת "תנועת המרי", וממשיכה ל"סליק" (מחבוא נשק בלתי חוקי), אחד מני רבים שצבר ארגון ה"הגנה" בסתר.
התמונה הבאה מתרחשת במחנה מעצר שבו נכלאו חברי פלמ"ח.
"מסע" הפלמ"ח מסתיים בקרבות מלחמת העצמאות. קבוצת המבקרים יושבת ב"משלט" שהוקם על גבי במה מסתובבת. אירועי המלחמה נפרשים בתצוגה אורקולית חוויתית שנערכת במישורים אחדים, בהיקף צפייה של מעגל שלם.