header
עדויות
בבית הפלמ"ח מרוכזות עדויות של חברי פלמ"ח.
חלק גדול מאוסף זה נמסר לבית הפלמ"ח באדיבות ארכיונים אחרים, המצוינים בגוף העדות.
חלק מהעדויות מצוי על גבי תקליטורים, חלקו ממוחשב וחלקו מצוי בפורמט כתוב בלבד. העדויות מאורגנות לפי נושאים, מבצעים, מקומות, שם המעיד, שם העדות. באתר הפלמ"ח מקושרות העדויות למאגר המידע, לסרטים, ספרים ולחומרים נוספים.
עיון בעדויות אפשרי בספריית בית הפלמ"ח, על-פי המידע הנמצא במאגר זה. רצוי לתאם מראש בטלפון: 050-6298734 - ד"ר אלדד חרובי.
לארכיון העדויות