header
אוצר תמונות הפלמ"ח
דיתה פרח, יזמה והקימה את אוצר תמונות הפלמ"ח. סייעו בידה: רותי עמיר, אביבה קפלן ורותי בר-רצון.
באוצר תמונות הפלמ"ח למעלה מ-30,000 תמונות, מסודרות במאה אלבומים ויותר. הם מאורגנים לפי נושאים, יחידות, חטיבות, הכשרות. אלבומי התמונות מונחים על גבי שולחנות מיוחדים וניתנים לצפייה של ציבור המבקרים. תמונות האלבומים נסרקו והן נמצאות באתר. ניתן להדפיס תמונות ישירות מהתצוגה באתר.
להדפסה איכותית עבור ספרים, סרטים וכדומה, יש לפנות לאוצר תמונות הפלמ"ח או לארכיון הפלמ"ח, אל ד"ר אלדד חרובי בטלפון: 050-6298734.
לעיון באוצר התמונות