header
ארכיון הסרטים
במדור הסרטים תמצאו מידע אודות הסרטים שהופקו בידי עמותת "אהלי פלמח" הניתנים לצפייה במרכז המידע / ספריה. בנוסף, ניתן לאתר מידע גם בחומר הגלם המצולם שלא נכלל בסרטים השלמים. מעבר לכך, מכיל ארכיון הסרטים מאות סרטי וידיאו/DVD של חברי פלמ"ח, כנסי הפלמ"ח, מבצעים שונים, סרטי זכרון, הנצחה ונושאים רבים נוספים.

חומר זה מסומן על-פי הנושאים ועל-פי שם הסרט ומופיע בקטלוג הסרטים. בספריה קיים מאגר של תמלילי הסרטים של אוהלי פלמ"ח.
לצורך צפייה בחומר הגלם יש לפנות לארכיון הפלמ"ח, לאחר איתור ורישום מספר הקלטת המבוקשת בטלפונים:
03-6437470, 050-6298734.
כמו-כן ניתן להעביר הודעה בדואר אלקטרוני לפי הכתובת: harouvi.eldad@gmail.com

סרטי אהלי פלמ"ח - מידע      |      סרטי אהלי פלמ"ח - צפיה      |      סרטי תיעוד - אירועי פלמ"ח